Το επιστημονικό περιοδικό The Cyprus Review (CR) προκηρύσσει, όπως κάθε έτος, τα Ετήσια Βραβεία Βιβλίου (The Cyprus Review Annual Book Awards) και καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων στα ακόλουθα πεδία: (Ι) Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, (ΙΙ) Νομική Επιστήμη και (ΙΙΙ) Κοινωνικές Επιστήμες.

Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που αφορούν είτε σε αγγλόγλωσσα, είτε σε ελληνόγλωσσα βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2021 και είναι κυπρολογικού χαρακτήρα, δηλαδή έχουν ως αντικείμενο την Κύπρο. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τους ίδιους τους συγγραφείς, τους εκδότες ή και από τρίτα πρόσωπα.

Η προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα βραβεία:

Ι. «Βραβείο Stanley Kyriakides» στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες

ΙΙ. «Βραβείο Νέου Ερευνητή» στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες.

ΙΙΙ. «Βραβείο Peter Loizos» στις Κοινωνικές Επιστήμες.

IV. «Βραβείο Νέου Ερευνητή» στις Κοινωνικές Επιστήμες.

V. «Βραβείο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης» στη Νομική

VI. «Βραβείο Νέου Ερευνητή» στη Νομική.

Η προθεσμία για υποψηφιότητες λήγει την 31.3.2022.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] αναφέροντας ρητά το βραβείο/α για το οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα.

Βιβλία σε έντυπη μορφή αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: The Cyprus Review, University of Nicosia, 46 Makedonitissas Ave., CY-1700 Nicosia, Cyprus, P.O. Box 24005.

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ως υποψήφιος για το βραβείου «Νέου Ερευνητή» νοείται κάθε ερευνητής που δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του.

Νοείται επίσης ότι για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ως «κοινωνικές επιστήμες» νοούνται οι: κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, οικονομική επιστήμη, ψυχολογία, αρχαιολογία, εκπαίδευση/παιδαγωγικές επιστήμες, γεωγραφία, σπουδές επικοινωνίας και ΜΜΕ, σπουδές πολιτιστικής κληρονομιάς, εθνογραφία, λαογραφία, δημογραφικές σπουδές, αναπτυξιακές σπουδές.

Η απονομή των βραβείων ανά κατηγορία γίνεται κατόπιν απόφασης της οικείας Επιστημονικής Επιτροπής που αποτελείται από ειδικούς στο πεδίο πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες.

Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή έχει το δικαίωμα χορήγησης εύφημης μνείας σε βιβλία που θα περιληφθούν στη λίστα των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων (shortlist) ή μη απονομής οποιουδήποτε εκ των βραβείων σε περίπτωση που κρίνουν ότι δεν υπήρξε κατάλληλο βραβείο για βράβευση.

Νοείται ότι τα μέλη της συντακτικής ομάδας του CR και των Επιστημονικών Επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε εκ των βραβείων.