Η Συντακτική Ομάδα του κοÏυφαίου κυπÏÎ¿Î»Î¿Î³Î¹ÎºÎ¿Ï Ï€ÎµÏÎ¹Î¿Î´Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ¿Î¹Î½Ï‰Î½Î¹ÎºÏŽÎ½ επιστημών Cyprus Review στο πλαίσιο των Ετησίων Î’Ïαβείων Βιβλίου του πεÏÎ¹Î¿Î´Î¹ÎºÎ¿Ï (Cyprus Review Annual Book Awards) ανακοινώνει την έναÏξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα ως άνω βÏαβεία.

Σε αÏμονία με τους θεματικοÏÏ‚ τόπους που καλÏπτει το επιστημονικό πεÏιοδικό, τα βÏαβεία θα αφοÏοÏν τις ακόλουθες κατηγοÏίες: (Ι) ΙστοÏία και Πολιτικές Επιστήμες, (ΙΙ) Îομική Επιστήμη και (ΙΙΙ) Κοινωνικές Επιστήμες με την ευÏεία έννοια του ÏŒÏου.

Υποψηφιότητες μποÏοÏν να υποβάλουν: (1) Οι ίδιοι οι ΣυγγÏαφείς (αυτο-Ï€Ïόταση), (2) Εκδότες και ΕκπÏόσωποι Εκδοτικών Οίκων, (3) ΤÏίτα Ï€Ïόσωπα.

ÎŒÏοι και ΠÏοϋποθέσεις

Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που αφοÏοÏν είτε σε αγγλόγλωσσα, είτε σε ελληνόγλωσσα βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2020 και σχετίζονται με την ΚÏÏ€Ïο.

Θα χοÏηγηθοÏν τα ακόλουθα βÏαβεία:

Ι. Ετήσια Î’Ïαβεία

α.         Î’Ïαβείο «Stanley Kyriakides» στην ΙστοÏία και Πολιτικές Επιστήμες

β.        Î’Ïαβείο «Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης» στη Îομική

γ.        Î’Ïαβείο «Peter Loizos» στις Κοινωνικές Επιστήμες

 

ΙΙ. Î’Ïαβεία Îέων ΕÏευνητών

α.        ÎˆÎ½Î± Î’Ïαβείο στην ΙστοÏία και Πολιτικές Επιστήμες

β.        ÎˆÎ½Î± Î’Ïαβείο στη Îομική

γ.        ÎˆÎ½Î± Î’Ïαβείο στις Κοινωνικές Επιστήμες.  

Για τους σκοποÏÏ‚ της παÏοÏσας Ï€Ïόσκλησης, ως «νέος εÏευνητής» νοείται κάθε εÏευνητής που δεν έχει υπεÏβεί το 40ο έτος της ηλικίας του.

Επιφυλάσσεται το δικαίωμα χοÏήγησης εÏφημης μνείας σε βιβλία που θα πεÏιληφθοÏν στη λίστα των επικÏατέστεÏων υποψηφιοτήτων (short-listed) ή μη απονομής οποιουδήποτε εκ των βÏαβείων, αναλόγως της απόφασης της αντίστοιχης Επιστημονικής ΕπιτÏοπής.

Η Ï€Ïοθεσμία για υποψηφιότητες λήγει την 20η Ιουνίου 2021 (νέα Ï€Ïοθεσμία).

Όλες οι υποψηφιότητες Ï€Ïέπει να υποβληθοÏν μέσω μηνÏματος ηλεκτÏονικής αλληλογÏαφίας (email) στην ακόλουθη διεÏθυνση: cy_review@unic.ac.cy, αναφέÏοντας στο θέμα του εν λόγω μηνÏματος ηλεκτÏονικής αλληλογÏαφίας το ακόλουθο λεκτικό: ‘CR Annual Book Awards, Nomination’. Το Ενιαίο Έντυπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων επισυνάπτεται στην παÏοÏσα ανακοίνωση.

Τα μέλη της συντακτικής ομάδας του Cyprus Review ÎºÎ±Î¹ των Επιστημονικών ΕπιτÏοπών δεν δÏνανται να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε εκ των βÏαβείων.

Η απονομή των βÏαβείων ανά κατηγοÏία γίνεται κατόπιν απόφασης της οικείας Επιστημονικής ΕπιτÏοπής που αποτελείται από πανεπιστημιακοÏÏ‚ και επαγγελματίες αναγνωÏισμένους στο πεδίο τους. 

Για τους σκοποÏÏ‚ της παÏοÏσας Ï€Ïόσκλησης, ως «κοινωνικές επιστήμες στην ευÏÏτεÏη Ï€Ïόσληψή τους» νοοÏνται οι: κοινωνιολογία, ανθÏωπολογία, οικονομική επιστήμη, ψυχολογία, αÏχαιολογία, εκπαίδευση/παιδαγωγικές επιστήμες, γεωγÏαφία, σπουδές επικοινωνίας και ΜΜΕ, σπουδές πολιτιστικής κληÏονομιάς, εθνογÏαφία, λαογÏαφία, δημογÏαφικές σπουδές, αναπτυξιακές σπουδές.

Κατεβάστε το Ενιαίο Έντυπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων.