Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων – Βραβεία Βιβλίου
The Cyprus Review 2020
Η Συντακτική Ομάδα του κορυφαίου κυπρολογικού περιοδικού κοινωνικών
επιστημών Cyprus Review στο πλαίσιο των Ετησίων Βραβείων Βιβλίου του περιοδικού (The
Cyprus Review Annual Book Awards) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής
υποψηφιοτήτων για τα ως άνω βραβεία.
Σε αρμονία με τους θεματικούς τόπους που καλύπτει το επιστημονικό περιοδικό, τα βραβεία θα
αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: (Ι) Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, (ΙΙ) Νομική Επιστήμη και (ΙΙΙ)
Κοινωνικές Επιστήμες με την ευρεία έννοια του όρου.
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν: (1) Οι ίδιοι οι Συγγραφείς (αυτο-πρόταση), (2) Εκδότες και
Εκπρόσωποι Εκδοτικών Οίκων, (3) Τρίτα πρόσωπα.
Όροι και Προϋποθέσεις
Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που αφορούν είτε σε αγγλόγλωσσα, είτε σε ελληνόγλωσσα βιβλία, τα
οποία έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2020 και σχετίζονται με την Κύπρο.
Θα χορηγηθούν τα ακόλουθα βραβεία:
Ι. Ετήσια Βραβεία
α. Βραβείο «Stanley Kyriakides» στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες
β. Βραβείο «Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης» στη Νομική
γ. Βραβείο «Peter Loizos» στις Κοινωνικές Επιστήμες
ΙΙ. Βραβεία Νέων Ερευνητών
α. Ένα Βραβείο στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες
β. Ένα Βραβείο στη Νομική
γ. Ένα Βραβείο στις Κοινωνικές Επιστήμες.
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ως «νέος ερευνητής» νοείται κάθε ερευνητής που δεν
έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του.
Επιφυλάσσεται το δικαίωμα χορήγησης εύφημης μνείας σε βιβλία που θα περιληφθούν στη λίστα των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων (short-listed) ή μη απονομής οποιουδήποτε εκ των βραβείων, αναλόγως της απόφασης της αντίστοιχης Επιστημονικής Επιτροπής.
Η προθεσμία για υποψηφιότητες λήγει την 20 Ιουνίου 2021 (Νέα Προθεσμία).

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected], αναφέροντας στο θέμα του εν λόγω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το ακόλουθο λεκτικό: ‘CR Annual Book Awards, Nomination’. 
Τα μέλη της συντακτικής ομάδας του Cyprus Review και των Επιστημονικών Επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε εκ των βραβείων.
Η απονομή των βραβείων ανά κατηγορία γίνεται κατόπιν απόφασης της οικείας Επιστημονικής Επιτροπής που αποτελείται από πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες αναγνωρισμένους στο πεδίο τους.
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ως «κοινωνικές επιστήμες στην ευρύτερη πρόσληψή τους» νοούνται οι: κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, οικονομική επιστήμη, ψυχολογία, αρχαιολογία, εκπαίδευση/παιδαγωγικές επιστήμες, γεωγραφία, σπουδές επικοινωνίας και ΜΜΕ, σπουδές πολιτιστικής κληρονομιάς, εθνογραφία, λαογραφία, δημογραφικές σπουδές, αναπτυξιακές σπουδές.

Το Ενιαίο Έντυπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση (Εδώ)